sierpień 14, 2019

RODO

W związku z wejściem w życie Rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO) z dnia 25.05.2018r. poniżej informujemy o podawanych przez Państwa danych osobowych:

  1. Administrator danych osobowych:

Ostróda Recycling Edyta Jaskółowska z siedzibą w Ostródzie

14-100 Ostróda ul. Przemysłowa 8e

NIP:741-154-62-18

  1. Cele przetwarzania danych osobowych:

Pobieramy od Państwa następujące dane:

  • Imię i nazwisko;

  • adres zamieszkania;

  • numer dowodu osobistego

  • PESEL

Dane osobowe o których mowa powyżej są nam niezbędne aby móc wypełnić formularz przyjęcia odpadów  (zgodnie z art. 41 ust. Z dnia 14 grudnia 2012 o odpadach, z późniejszymi zmianami), który jesteśmy zobowiązani wystawić a Państwo podpisać. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale jest również warunkiem zawarcia umowy przekazania odpadów. 

(art. 6 ust. 1 pkt. b RODO – warunek zawarcia umowy)

(art. 6 ust. 1 pkt. c RODO – wymóg ustawowy)

Przypominamy, że identyfikacja PESEL jest jedyną identyfikacją, jaka jest cały czas stała – imiona, nazwisko lub dowód można zmienić, podobnie jak adres zamieszkania.

W przypadku gdy nie chcą Państwo podać swoich danych osobowych nie możemy zawrzeć z Państwem umowy tym samym mamy obowiązek odmowy przyjęcia przekazanych odpadów budowlanych.

Podanie danych osobowych przez Państwa jest dobrowolne ale jest wymogiem ustawowym. (Ustawa z dnia 14 grudnia 2012r. o odpadach, Dz.U. 2013 poz. 21, art. 102)

  1. Odbiorcy danych osobowych:

Uprzejmie Państwa informujemy, iż jedynym odbiorcą Państwa danych osobowych jest
Ostróda Recycling Edyta Jaskółowska

Nie udostępniamy Państwa danych osobowych żadnemu innemu podmiotowi ani instytucji z wyjątkiem zapytań kierowanych do nas przez organy i instytucje ochrony prawa (policja, urzędy, prokuratura, sądy, komornicy).

  1. Sposoby przetwarzania danych osobowych: 

W chwili pozyskania od Państwa danych osobowych wprowadzane są one na formularz przyjęcia odpadów budowlanych a następnie do naszego wewnętrznego systemu komputerowego.

W przypadku kolejnego przekazania odpadów, Państwa dane nie są pobierane kolejny raz

  1. Uprawnienia osoby, której dane dotyczą

Posiadają Państwo prawo do modyfikowania, sprostowania, żądania usunięcia, prawo sprzeciwu wobec przetwarzania a także prawo do przenoszenia tych danych. Aby tego dokonać, należy złożyć wniosek do firmy Ostróda Recycling i w terminie 14 dni zostanie on rozpatrzony.

rfwbs-sliderfwbs-sliderfwbs-slide